ముగించు

ఫోటో గ్యాలరీ

“తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు (2014-2023)” – జూన్ 13, 2023న “తెలంగాణ మహిళా సంక్షేమ దినోత్సవం” నిర్వహించబడింది.

జూన్ 12, 2023న ప్రపంచ బాల కార్మిక వ్యవస్థ వ్యతిరేక దినోత్సవం

“తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు (2014-2023)” – జూన్ 11, 2023న “తెలంగాణ సాహిత్య దినోత్సవం”.

“తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు (2014-2023)” – జూన్ 10, 2023న “తెలంగాణ సుపరిపాలన దినోత్సవం”.

“తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు (2014-2023)” – జూన్ 09, 2023న “తెలంగాణ సంక్షేమ సంబురాలు”.

“తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు (2014-2023)” – జూన్ 08, 2023న “తెలంగాణ ఊరూరాచెరువుల పండగ”.

“తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు (2014-2023)” – జూన్ 08, 2023న “తెలంగాణ మత్స్య ఉత్పత్తుల ఆహార విక్రయ మేళ.

“తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు (2014-2023)” – జూన్ 07, 2023న “తెలంగాణ సాగునీటి దినోత్సవం”.

“తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు (2014-2023)” – జూన్ 06, 2023న “తెలంగాణ పారిశ్రామిక ప్రగతి ఉత్సవం”.

“తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు (2014-2023)” – జూన్ 05, 2023న “తెలంగాణ విద్యుత్ విజయోత్సవం”.