ముగించు

పాఠశాలలు

MJPTBCWREIS(బాలికలు) పెబ్బైర్

పెబ్బైర్[గ్రా], పెబ్బైర్[మం], వనపర్తి [జి].

ఇమెయిల్ : telugutiru[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9705385458
వర్గం / పద్ధతి: ద్వితీయ తరగతులు 1 నుండి 10 వరకు
పిన్కోడ్: 509104

TSWREIS పాఠశాల (బాలురు) పెద్దమందడి

పెద్దమందడి [గ్రా], పెద్దమందడి[మం], వనపర్తి [జి].

ఇమెయిల్ : bhargavisuhas6101989[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7995010625
వర్గం / పద్ధతి: ద్వితీయ తరగతులు 1 నుండి 10 వరకు
పిన్కోడ్: 509103

TSWREIS బాలురు పాఠశాల

వీపనగండ్ల[గ్రా], వీపనగండ్ల[మం], వనపర్తి[జి].

ఇమెయిల్ : kmadhavi373[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7995010620
వర్గం / పద్ధతి: ద్వితీయ తరగతులు 1 నుండి 10 వరకు
పిన్కోడ్: 509105

TWREIS ఎస్ టి(బాలురు) పెద్దమందడి

ఆల్వాల్[గ్రా], పెద్దమందడి[మం], వనపర్తి [జి].

ఇమెయిల్ : m[dot]ravimudavath[dot]ravi[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491064525
వర్గం / పద్ధతి: ద్వితీయ ఉన్నత తరగతులు 1 నుండి 12
పిన్కోడ్: 509103

అక్షర టెక్నో స్కూల్ బలిజపల్లి

బలిజపల్లి[గ్రా], పెద్దమందడి[మం], వనపర్తి [జి].

ఫోన్ : 8121688813
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక ఉన్నత తరగతులు 1 నుండి 8 వరకు
పిన్కోడ్: 509206

అనుసా కాన్వెంట్ పిఎస్ దుపల్లి

దుపల్లె [వి], మదనాపూర్ [ఎం], వనపార్తి [డి]

ఇమెయిల్ : akkalasriravi[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9542683915
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక తరగతులు 1 నుండి 5 మాత్రమే
పిన్కోడ్: 509110

ఇండియన్ మోడల్ స్కూల్ పెబ్బైర్

పెబ్బైర్[గ్రా], పెబ్బైర్[మం], వనపర్తి [జి].

ఇమెయిల్ : VOLAMMAMATHA121[at]GMAIL[dot]COM
ఫోన్ : 9000220241
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక ఉన్నత తరగతులు 1 నుండి 8 వరకు
పిన్కోడ్: 509104

ఎం పి పి ఏస్ చింతారెడ్డిపల్లి

చింతారెడ్డిపల్లి (గ్రా), అమర్చింత (మం), వనపార్తి (జిల్లా)

ఇమెయిల్ : sathyader1983[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8309882688
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 5 తరగతులతో మాత్రమే ప్రాథమిక
పిన్కోడ్: 509130

ఎం.ప్.ప్.స్ కిష్టంపల్లి

ఎం.ప్.ప్.స్ కిష్టంపల్లి, కిష్టంపల్లి(గ్రా), అమరచింత(మ), వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : kalavathi1976[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8332024224
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 5 తరగతులతో మాత్రమే ప్రాథమిక
పిన్కోడ్: 509130

ఎంపిపిఎస్ (ఆర్ హెచ్ సి) నందిమల్ల

నందిమల్[గ్రా], అమరచింత[మం], వనపర్తి[జి].

ఇమెయిల్ : jayalaxmi1980[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9640288448
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక తరగతులు 1 నుండి 5 మాత్రమే
పిన్కోడ్: 509131