ముగించు

బీసీ సంక్షేమ విద్యార్థులకు రెండు రోజుల ఎవరెస్టు అధిరోహణ శిక్షణ.