ముగించు

గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ వనపర్తి సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు.