ముగించు

గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ తేజస్ నంద్లాల్ పవార్, IAS గోపాల్‌పేట నర్సరీని సందర్శించారు.