ముగించు

గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ తేజస్ నంద్లాల్ పవార్, IAS, వనపర్తి MCH ఆసుపత్రిని సందర్శించారు.