ముగించు

డెమోగ్రఫీ

డెమోగ్రఫి
క్రమసంఖ్య డెమోగ్రాఫిక్ ప్రొఫైల్ రాష్ట్ర గణాంకాలు తెలంగాణ గణాంకాలు

1

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం జనాభా

 

మొత్తం

35003674

577758

మగవారు మాత్రమే

17611633

294833

బి

ఆడవారు మాత్రమే

17392041

282925

సి

సెక్స్ నిష్పత్తి (1000 మగవారికి ఆడవారు)

988

960

డి

గ్రామీణ

21395009

485470

నగరాల

13608665

92288

ఫ్

గ్రామీణ జనాభా (%)

61.12

84.03

జి

పట్టణ జనాభా (%)

38.88

15.97

2

ఇళ్ళలో

8303612

123544

3

జనాభా సాంద్రత (చదరపు కిలోమీటరుకు)

312

268

4

పిల్లల జనాభా (0 – 6 సంవత్సరాలు)

మొత్తం

3899166

72377

మగవారు మాత్రమే

2017935

38040

బి

ఆడవారు మాత్రమే

1881231

34337

సి

గ్రామీణ

2369374

62607

డి

నగరాల

1529792

9770

సెక్స్ నిష్పత్తి (1000 మగవారికి ఆడవారు)

932

903

5

అక్షరాస్యుల

మొత్తం

20696778

281331

మగవారు మాత్రమే

11701729

168792

బి

ఆడవారు మాత్రమే

8995049

112539

6

అక్షరాస్యత శాతం

మొత్తం

66.54

55.67

మగవారు మాత్రమే

75.04

65.73

బి

ఆడవారు మాత్రమే

57.99

45.27

7

షెడ్యూల్డ్ కులాల జనాభా

మొత్తం

5408800

93182

మగవారు మాత్రమే

2693127

47150

బి

ఆడవారు మాత్రమే

2715673

46032

సి

సెక్స్ నిష్పత్తి

1008

976

8

షెడ్యూల్డ్ తెగల జనాభా

మొత్తం

3177940

46062

మగవారు మాత్రమే

1607656

23538

బి

ఆడవారు మాత్రమే

1570284

22524

సి

సెక్స్ నిష్పత్తి

977

957

9

పని జనాభా

మొత్తం

16341942

296149

మగవారు మాత్రమే

9678177

161465

బి

ఆడవారు మాత్రమే

6663765

134684

10

శ్రామిక జనాభా యొక్క వృత్తి

రైతులు

మొత్తం

3151389

60914

మగవారు మాత్రమే

2009546

38709

ఆడవారు మాత్రమే

1141843

22205

బి

వ్యవసాయ కూలీలు

మొత్తం

5915151

144713

మగవారు మాత్రమే

2532735

59846

ఆడవారు మాత్రమే

3382416

84867

సి

గృహ పరిశ్రమలు

మొత్తం

776529

8749

మగవారు మాత్రమే

271767

4257

ఆడవారు మాత్రమే

504762

4492

డి

ఇతర కార్మికులు

మొత్తం

6498873

81773

మగవారు మాత్రమే

4864129

58653

ఆడవారు మాత్రమే

1634744

23120

పని చేయనటువంటి

మొత్తం

18661732

281609

మగవారు మాత్రమే

7933456

133368

ఆడవారు మాత్రమే

10728276

148241