ముగించు

9 కేటగిరీలలో ఎంపికైన 27 ఆదర్శ గ్రామ పంచాయతీలకు జిల్లాస్థాయి జాతీయ స్థాయి అవార్డుల ప్రధానో త్సవం